۹ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR PUBG:MOBILE SCRIM 6-15 SQUAD

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT (league) 6-12

۱۲ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMET 6-13

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 6-14 SQUAD

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 6-15

۱۵ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 6-17

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 6_26

۱۲ مهر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 45

۱۲ مهر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 46