۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT (league) 6-5

۴ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT SQUAD 06-06

۵ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMET 6-6

۶ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 6-8

۷ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT SOLO 6-8

۷ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR PUBG:MOBILE TOURNAMENT 6-9 DOU

۸ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 6-10

۹ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 6-10 DOU

۹ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 12-6 SOLO