۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 6-3

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT DOU 6-4

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 38

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 39

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 40

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 41

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 42

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 43