۱۶ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT (league) 5-18

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 5-20

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT (league) 5-22

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-22 SOLO

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-23 SQUAD

۲۲ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMET 5-23

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 34

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 35

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 36