۹ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-10 SOLO

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

SQUAD PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-13

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

SOLO PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-15

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

DOU PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-17

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-19 SQUAD

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT (league) 5-15

۱۵ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR CLASH ROYALE TOURNAMENT 5-16

۱۶ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 32

۱۶ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 33