۱۱ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 4-13 SQUAD

۱۲ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 21

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / تک بازی / ۳ پاس / ۵ گل هزینه بلیط: رایگان جوایز: نفر اول: ۲۵ […]
۱۸ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 22

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: ۸۰% جمع […]
۱۸ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 23

PREDATOR مسابقات آنلاین رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: تیمی / حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط برای هر نفر: […]
۱۸ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 24

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / تک بازی / ۳ پاس / ۵ گل هزینه بلیط: رایگان جوایز: نفر اول: ۲۵ […]
۱۸ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 25

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: ۸۰% جمع […]
۱۸ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 26

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / تک بازی / ۳ پاس / ۵ گل هزینه بلیط: رایگان جوایز: نفر اول: ۲۵ […]
۱۸ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR TS TOURNAMENT 27

مسابقات آنلاین PREDATOR رشته: PLATO TABLE SOCCER حالت بازی: حذفی / رفت و برگشت / ۳ پاس / ۳گل هزینه بلیط: ۵۰۰۰ تومان جوایز: ۸۰% جمع […]
۱۹ تیر ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 4_20 SQUAD