۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-3

۲ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-5 SQUAD

۷ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-8

۹ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-10 SOLO

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

SQUAD PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-13

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

SOLO PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-15

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

DOU PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-17

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-19 SQUAD

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-22 SOLO