۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-17

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-23

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-23 DOUBLE

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-24 DOUBLE

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-25

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-26 DOUBLE

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 2-27

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 2-27

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMET 2-28