۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-21

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-17

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-18

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-19

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-20

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 2-21

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-10

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-12

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

COD:MOBILE TOURNAMENT 1-14

مسابقات آنلاین  COD:MOBILE     تاریخ برگزاری: خرداد۱۴۰۰ حالت بازی: BATTLE ROYALE / SOLO برگزارکننده: آکادمی ورزش‌های الکترونیک پردیتور برای شرکت در مسابقات آنلاین ثبت‌نام کنید. […]