۹ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 6-10 DOU

۹ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 12-6 SOLO

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 6-14 SQUAD

۱۵ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 6-17