۲۱ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-23 SQUAD

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-25 SQUAD

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-27 DOU

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-29 SQUAD

۲۹ مرداد ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT 5-31 DOU

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۳ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT DOU 6-4

۴ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT SQUAD 06-06

۷ شهریور ۱۴۰۰

PREDATOR COD:MOBILE TOURNAMENT SOLO 6-8