برای راهنمایی جهت شرکت در مسابقات و گزارش تخلفات

با ادمین های ساپورت پردیتور در ارتباط باشید.

 

predatoresportssup@gmail.com