رویدادی یافت نشد

موقعیت اضطراری!!

”من توسط دشمنان زیادی احاطه شده‌ام”

”اینجا فقط یک نفر زنده می‌مونه”